Disciplines

Hieronder verstaat men o.a. het woninghuurrecht, erfrecht, wetgeving betreffende overeenkomsten liggen hierin tevens vervat, eigendomsrechten, intellectueel recht: auteursrechten e.d.
Het ondernemingsrecht is de facto volledig gesteund op het burgerlijk recht.
Het burgerlijk recht vormt met het gerechtelijk recht de rechtsbron voor de meeste wetsartikelen, daar het gerechtelijk recht enerzijds waakt over de procedures, doch anderzijds eveneens de procedures (eveneens voorwaarden, etc.) betreffende rechtzaken allerhande.
Ondervindt U problemen of een geschil met uw buren, dan kan u steeds op EXCURIA rekenen om U hierin bij te staan.
Eveneens bijstand-pleiten gerechtelijke procedures in Uw naam.

De wet van 23 maart 2019 werd op 4 april 2019 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Vanaf 1 mei 2019 wordt het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen stapsgewijs van toepassing.

Het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen of WVV is een Belgisch wetboek dat het basisrecht rond de Belgische privaatrechtelijke vennootschappen, verenigingen en stichtingen, al dan niet met rechtspersoonlijkheid, bevat. Al deze rechtsvormen worden beschouwd als ondernemingen.

Bij de invoering in 2013 was het WER niet veel meer dan een collage van bestaande wetgeving in uiteenlopende deeldomeinen van het ruime economisch recht.
Met de techniek van de 'aanbouwwetgeving' werden echter steeds nieuwe boeken aan het 'huis' van het economisch recht toegevoegd, met 2018 als voorlopige hoogtepunt in deze evolutie.
Op dat ogenblik werd immers het volledige insolventierecht in het WER opgenomen en werd een nieuw ondernemingsbegrip in het Wetboek geïntegreerd als opvolger voor het verouderde begrip ‘handelaar’. Het WER is sindsdien absoluut de belangrijkste bron van recht voor het ondernemingswezen.
In het algemeen ontwikkelt het economisch recht zich parallel aan de ontwikkelingen in de economie. Zoals al enkele decennia het geval is, zullen veranderingen vooral voortvloeien uit Europese initiatieven.
In dit verband kan een striktere en meer gedetailleerde reglementering van de digitale economie, die een steeds groter deel van de volledige economische activiteit vertegenwoordigt, worden verwacht.
Deze regelgeving blijft overigens niet beperkt tot het economisch recht, maar zal zich ook uitstrekken tot andere rechtsgebieden, zoals het intellectueel eigendomsrecht en het belastingrecht, maar ook het verbintenissenrecht en het internationaal privaatrecht. Verder kunnen ook bijkomende initiatieven worden verwacht om de transparantie te verhogen en de bestrijding van fraude en de financiële criminaliteit te verbeteren. Deze wetten beperken zich niet tot het strafrecht of het belastingrecht; sommige daarvan zullen deel uitmaken van het economisch recht, zoals bijvoorbeeld de antiwitwaswetgeving.
Ondernemingsrecht is een onderdeel van het privaatrecht, dat zich bezighoudt met rechtspersonen en dan toegespitst op bedrijven met winstoogmerk, dus ondernemingen. Het ondernemingsrecht wordt vaak nog onderverdeeld in rechtspersonenrecht en vennootschapsrecht.

Freelance - outsourcing
Outsourcing-freelance (u kan onze diensten inhuren zonder de nodige sociale bijdragen en lasten voor Uw onderneming!)
U heeft als bedrijfsleider/zaakvoerder regelmatig behoefte aan rechtskundig advies?
Dan zijn wij de oplossing voor Uw probleem!
Een paralegal en arbiter in uw onderneming!
Excuria kan, op locatie, om aan uw juridische noden te voldoen. Een paralegal die u bijstaat in uw onderneming, helpt u, uw juridisch-management rompslomp te overzien, zodat u zich volledig op uw corebusiness kan concentreren, met name op het voeren van uw zaak. U kan Excuria inzetten op juridisch- en bedrijfskundig vlak (management): bv. het nakijken en eventueel opnieuw opstellen van contracten of algemene voorwaarden of het helpen opzetten van een juridische/bedrijfskundige afdeling, het begeleiden van arbeidsrechtelijke kwesties of ondersteuning van uw debiteurenbeheer. Kortom: alle juridische ondersteuning voor U en uw personeel.


Outsourcing-tarieven:

Per week (max. 12u) : € 1000 + verplaatsingskost Er kan overeengekomen worden, uiteraard, hoelang U onze diensten nodig acht binnen uw onderneming, waarbij U alle juridische- en/of bedrijfskundige ondersteuning zal ondervinden die u, op dat moment, nodig acht. Zo beschikt u over een extra kracht in uw eigen onderneming zonder gebonden te zijn door een vaste arbeidsovereenkomst (freelance!). Extra voordeel: U dient voor onze diensten geen bijdragen te betalen aan de RVA. Een plotse of projectmatige vraag tot extra juridische ondersteuning op te vangen of om een tijdelijke nood aan specialistische begeleiding te overbruggen, zonder zware kost.

Eveneens begeleiding bij opstart van een onderneming (zaak, kantoor, bedrijf - KMO):
Excuria Legal Office begeleidt éénmanszaken én kleine ondernemingen vanaf de beraadslaging tot opstarten van een vennootschap tot de complete afwerking van het dossier ter indiening inzake de oprichting. Ergo met indiening dossier... Zo vermijdt u allerhande administratieve kosten…
Het is duidelijk dat wie vandaag beslist om ondernemer te worden steeds meer geconfronteerd worden met administratie. De wetgeving (Europees, federaal, gewestelijk en lokaal) wordt alsmaar complexer en wordt voortdurend bijgestuurd.

Excuria tracht op pragmatische wijze een oplossing te zoeken op maat van uw onderneming.

Wij helpen u bovendien bij de concrete uitwerking van de gekozen oplossing en bij het hanteren van veelgestelde vragen, als :
hoe stel ik een goed ondernemingsplan op? Hoe weet ik dat de overname van een zaak een goede investering is ? Hoe verbeter ik de prestaties van mijn onderneming (KT-LT) ? En zoveel meer waar EXCURIA u deskundig kan bijstaan!
Wij begeleiden u bij:
-Het opstarten van een zelfstandige actviteit
-keuze van de evt. vennootschapsvorm BV, NV, .. en de oprichting van de vennootschap; evenals de omzetting en hantering van oude vormen: BVBA;
-het opmaken van de noodzakelijke documenten (notulen, verslagen, statuten, overeenkomst verkoop aandelen, ...);
-de begeleiding van de vennootschap;
-de betwistingen tussen de vennoten;
-de noden inventariseren en ontwikkelen van methodes.

Het strafrecht is het geheel van rechtsregels waardoor bepaalde handelingen strafbaar worden gesteld (materieel strafrecht), met aanvullend de procedureregels volgens dewelke het materieel strafrecht wordt toegepast (formeel strafrecht, ook wel strafprocesrecht genoemd). Het materieel strafrecht omvat het Strafwetboek van 5 oktober 1867, de complementaire wetten alsook allerlei bijzondere wetten en in feite alle rechtstakken die strafbepalingen bevatten, met name ook het fiscaal recht en sociaal recht.
Enkel nadat de benadeelde zich burgerlijke partij heeft gesteld, kan hij aanspraak maken op een schadevergoeding. Deze burgerlijke vordering wordt dan samengevoegd bij de strafvordering.
De schadevergoeding is een sanctie geregeld door artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek.
Wanneer de veroordeelde niet voldoende middelen heeft om de boetes en vergoedingen te betalen wordt er een rangorde ingesteld: eerst gerechtskosten, dan het Slachtofferfonds, vervolgens de teruggave/schadevergoeding en ten slotte de geldboete.
Eveneens kan geopteerd worden aangaande andere maatregelen, met name:
Een maatregel is geen straf omdat het niet tot doel heeft leed toe te voegen aan de persoon in kwestie.

Het arbeidsrecht regelt de verhouding tussen werkgever en werknemer. Het geeft duidelijkheid weer over de rechten en plichten als werknemer of werkgever.
Excuria geeft U advies en bijstand bij:
Arbeidsovereenkomsten
De vergoeding bij ontslag
Ontslag om dringende redenen
Collectieve arbeidsovereenkomsten
Paritaire comités
Collectieve ontslagen en sluitingen
Sociale verkiezingen
Arbeidsongevallen
Werkloosheid
Conflicten met de RSZ
Ziekte en arbeidsongeschiktheid
Het sociaal recht:
Wat is sociaal recht? Sociaal recht maakt zowel deel uit van het privaatrecht als het publiekrecht. Sociaal recht bestaat uit: Arbeidsrecht Sociale zekerheidsrecht Welzijnsrecht Zo behoort het arbeidsrecht tot het privaatrecht.
Het arbeidsrecht behandelt namelijk overeenkomsten tussen werkgevers en werknemers.
Het socialezekerheidsrecht behoort dan weer tot het publiekrecht omdat dit de verhouding tussen overheid en burgers (bijdrageplichtigen en uitkeringsgerechtigden) regelt.
We kunnen beiden echter niet van elkaar loskoppelen.

Dit luik houdt o.a. in: belastingsrecht, erfrechten, registratierechten, successierecht, enz.
In de fiscaliteit wordt aandacht besteed aan de nationale en internationale aspecten van het ondernemingsbeleid.
Gebruik maken van de fiscale stimulansen die de overheid in het kader van haar economisch beleid ter beschikking stelt van de onderneming, de bedrijfsleiders en het personeel, de juiste belasting betalen en de fiscale verplichtingen correct naleven, maken deel uit van een gezond bedrijfsbeleid.
In het verlengde daarvan ligt het streven naar een consolidatie van het resultaat van de geleverde inspanningen, dank zij een goede fiscale planning.
Eveneens de burgers dienen de correcte maatstaven der belastingrecht in al zijn maten en vormen te respecteren en de correcte procedures te hanteren.

Eveneens MEDIATIE (Bemiddeling - Arbitrage) kan voor u verwezenlijkt worden. Mediatie is de vorm, zoals reeds in de intro vermeld, dé wijze om een geschil te beeïndigen zonder té veel kosten te maken alvorens een consensus ter uwer probleem gevonden werd.
Via Arbiters.be kan U déze wijze van buitengerechtelijke procesvoering een consensus trachten overeen te komen.
We worden in onze maatschappij om de oren geslagen met rechten en plichten. Hierdoor ontstaan steeds meer rechtszaken om de meest diverse problemen.
Op het werk, in het huwelijk, met de buren, in relatie met uw verhuurder, ... overal loert een juridisch geschil om de hoek.
Een gerechtelijke procedure is dikwijls niet de meest ideale weg om een conflict op te lossen. Een elementaire oplossing als mediatie, is een interessant alternatief hiervoor.
Door deze alternatieve techniek, die overigens een pak goedkoper is dan de klassieke weg.
Met praten kan een gelijksoortig conflict op te lossen zijn binnen de tijdspanne van een maand; de tijd die in se vereist is om een standvastig akkoord uit te werken.
Met het platform Arbiters.be wordt samengewerkt indien U deze weg wenst te bewandelen.

free html5 templates
Adres

Stijn Streuvelslaan 44
B-3010 LEUVEN

Contacten

E-Mail:
secretariaat@excuria-legaloffice.be
Telefoon: +32 (0) 497/24.07.65

Links

www.excuria-legaloffice.be
www.arbiters.be
www.cd&v.be/Leuven