EXCURIA LEGAL OFFICE - UW PARTNER IN JURIDISCHE CONSULTANCY

Excuria (Legal Office) kan eveneens VIRTUEEL geraadpleegd worden, zie infra, eveneens met rechtsgeldige ondertekening aangaande documenten.

BETALINGSMODALITEITEN
Bij aanvang der zaak wordt een provisionele vergoeding t.w.v. € 350,00 (30% van het ereloon) gerekend alvorens prestaties te verrichten. De vergoeding wordt gerekend aan € 115 per uur (excl. lasten)
De vergoeding varieert naargelang de materie, de complexiteit van de zaak, de inzet van de zaak, de hoogdringendheid van de opdracht en de specificiteit van de zaak.


Bij de afsluiting van een zaak wordt aan de cliënt - bij verzoek - een eindafrekening overgemaakt, die is samengesteld uit:

-een gedetailleerde onkostenstaat (lasten)
-een overzicht van de verleende diensten
-de aangerekende vergoeding
-de ontvangen provisies (voorschotten)

Excuria Legal Office werkt met tussentijdse facturen en dezen zijn steeds uiterlijk betaalbaar binnen de 30 dagen, na ontvangst van de factuur.

Vanaf de vervaldag en zonder dat hiervoor een ingebrekestelling is vereist, wordt het betalende bedrag vermeerderd met een rente van 10 % op de betalende som.

-Aangetekende zendingen: kostprijs BPost
-Externe kosten zoals deurwaarders- en gerechtskosten: effectieve kostprijs

Voor ondernemingen kunnen voorafgaandelijk afspraken worden gemaakt met betrekking tot de te betalen vergoeding betreffende langere huur van diensten(KMO).Consultaties steeds op afspraak.Gelieve uw afspraak zo nodig tijdig (24u op voorhand) te annuleren, zo niet zijn wij verplicht u een som aan te rekenen ten bedrage van €75,
gelet op het feit dat er een andere zaak hadden kunnen behandeld worden.

Excuria (Legal Office) is op kantoordagen bereikbaar op het telefoonnummer 0497/24.07.65, evenals per Skype, Teams, Zoom, starleaf,... .


ALGEMENE -EN BIJZONDERE VOORWAARDEN:


1. Voorwerp : De cliënt wenst het verrichten van bepaalde diensten binnen zijn onderneming of zijn zaak toe te vertrouwen aan Excuria Legal Office. Excuria Legal Office aanvaardt deze opdracht. De nauwkeurige beschrijving van deze diensten en de prijzen zijn opgenomen in desbetreffende overeenkomst; samen met de algemene voorwaarden vormen ze de overeenkomst. In geval van conflict tussen de bepalingen van de overeenkomst, geldt volgende voorrangsregeling: de algemene voorwaarden -en bijzondere voorwaarden. Revisies of wijzigingen zullen pas van kracht worden indien ze naar behoren schriftelijk tussen de Partijen zijn overeengekomen. Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat Excuria Legal Office gebonden is door een middelenverbintenis, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen in de overeenkomst.

2. Prijzen : De diensten zullen verstrekt worden tegen de in de overeenkomst en op de website vastgestelde vergoedingen. Alle prijzen worden uitgedrukt in euro en zijn inclusief BTW. Elke toegekende korting is éénmalig en schept geen rechten naar de toekomst. Tenzij anders bepaald in de overeenkomst, zullen alle overeengekomen vergoedingenjaarlijks worden aangepast om de stijgende werkingskosten te dekken. Deze verhoging mag op jaarbasis niet meer bedragen dan de aanpassing aan de index (consumptieprijzen + 1%). Alle door Excuria Legal Office voorgelegde facturen dienen betaald te worden binnen 30 dagen vanaf de factuurdatum. Elk factuurbedrag dat op de vervaldatum niet is betaald en dat niet te goeder trouw wordt betwist, zal onmiddellijk en zonder voorafgaande kennisgeving verwijlinteresten opbrengen aan drie (3) procent per maand. Excuria Legal Office heeft het recht alle administratieve kosten door te rekenen, net als de kosten die Excuria Legal Office maakt voor de invordering van alle openstaande vergoedingen en andere schade die Excuria Legal Office ten gevolge van deze wanprestatie geleden heeft met een minimum van 115 euro. Onverminderd alle overige rechten van Excuria Legal Office heeft Excuria Legal Office het recht om zijn diensten automatisch en zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst op te schorten/te beëindigen bij niet-betaling van enige onbetwiste openstaande bedragen en/of niet te goeder trouw betwiste bedragen. Alle gevolgen van de opschorting van de diensten en/of beëindiging van de samenwerking wegens niet-betaling zijn voor rekening van de Cliënt. Gedurende de opschorting zijn de prijzen nog steeds verschuldigd.

3. Informatie : Excuria Legal Office verstrekt de diensten binnen de grenzen van de door de Cliënt verstrekte informatie. Daarbij heeft Excuria Legal Office het recht te vertrouwen op de juistheid en volledigheid van de door de Cliënt verstrekte informatie. Excuria Legal Office kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de onjuiste uitvoering van de diensten indien dergelijke onjuiste uitvoering veroorzaakt werd door een onjuiste, onvolledige of laattijdige verstrekking van informatie door de Cliënt.

4. Aansprakelijkheid : Een Partij is slechts aansprakelijk voor schade veroorzaakt door bewezen tekortkomingen die aan haar zijn toe te schrijven binnen de grenzen van dit wet. Indien een Partij haar verbintenissen schendt, dan zal ze door de andere Partij in gebreke worden gesteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te geschieden en in redelijk detail de aard van de tekortkoming te beschrijven. De ingebrekestelling dient de in gebreke blijvende Partij een redelijke periode te geven om de tekortkoming te verhelpen. De Cliënt zal in elk geval geen aanspraak kunnen maken op een schadevergoeding. De aansprakelijkheid van Excuria Legal Office bvba tot de cliënt zal in ieder geval beperkt zijn tot geleden voorzienbare, rechtstreekse en persoonlijke schade met inbegrip van imagoschade .

5. Overmacht : Geen van beide Partijen is tegenover de andere aansprakelijk voor een vertraging of niet-uitvoering van haar verbintenissen indien deze te wijten is aan overmacht. Voorbeelden van overmacht zijn oorlog, oproer, rellen, ontploffingen, stakingen of sociale conflicten, een pandemie alsook gebreken in de apparatuur van de andere Partij, defecten in de telecommunicatie- en IT-apparatuur van derden, zonder dat deze beëindiging het gevolg is van een materiële tekortkoming van Excuria Legal Office. Indien Overmacht een partij belet om haar verbintenissen krachtens deze overeenkomst gedurende een ononderbroken periode van meer dan drie (3) maanden na te komen, dan kan de andere partij de samenwerking beëindigen zonder vergoeding, doch met dien verstande dat er een tijdelijke wet dient uitgevaardigd te zijn (cf. pandemie) die de onderbreking rechtsgeldig bekrachtigd.

6. Gegevensbescherming : Elke Partij dient, te allen tijde, haar respectieve verplichtingen krachtens elke toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en de clausules inzake gegevensbescherming opgenomen in Annex 1b (“Clausules inzake gegevensbescherming) na te leven in verband met alle persoonsgegevens die krachtens deze overeenkomst worden verwerkt.

7. Vertrouwelijkheid : Zowel de Cliënt als Excuria Legal Office duiden elk voor zich één of meerdere contactpersonen aan. Het opvragen en/of verstrekken van gegevens gebeurt enkel via deze personen, tenzij bij het eerste contact gebruik werd gemaakt via het algemene adres zijnde secretariaat@excuria-legaloffice.be. De partijen verbinden zich ertoe de gegevens waartoe zij toegang hebben niet aan derde partijen mee te delen, tenzij dit gerechtelijke- en overheidsinstanties inhouden, deze informatie niet voor andere doeleinden te gebruiken dan voor de uitvoering van de overeenkomst en dergelijke gegevens alleen mee te delen aan werknemers, aangestelde en vertegenwoordigers voor zover dit voor de uitvoering van de overeenkomst nodig is en op voorwaarde dat dergelijke partijen gebonden zijn door verplichtingen tot geheimhouding die in wezen vergelijkbaar zijn met deze bepaling. De partijen zorgen voor de nodige beveiliging (GDPR) om de vertrouwelijkheid van de gegevens te verzekeren.

8. Personeel : Excuria Legal Office behoudt zich het recht voor te bepalen welke consultant wordt toegewezen aan een opdracht, alsook om een tweede mening in te winnen mocht dit nodig geacht worden een zaak naar behoren te kunnen uitvoeren, gedurende de opdracht. De consultants van Excuria Legal Office kunnen nooit beschouwd worden als werknemers van de Cliënt. In overeenstemming met Artikel 31 § 1 van de wet van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en de terbeschikkingstelling van werknemers aan gebruikers, mogen de Cliënt, diens werknemers of agenten geen instructies geven aan werknemers van Excuria Legal Office en dienen ze zich ervan te onthouden om enige vorm van gezag over de werknemers van Excuria Legal Office uit te oefenen. De gevolgen van een overtreding van dit verbod zijn voor rekening van de Cliënt. De Partijen aanvaarden en erkennen uitdrukkelijk dat de tussen hen tot stand gebrachte relatie een relatie is van twee onafhankelijke rechtspersonen. De Partijen nemen alle wettelijke, sociale, fiscale en juridische verplichtingen in acht die van toepassing zijn op onafhankelijke ondernemingen. Iedere Partij verbindt zich ertoe om gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot een (1) jaar na de beëindiging ervan, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere Partij, geen medewerkers van deze andere Partij, die bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken waren, rechtstreeks of onrechtstreeks (bv. als consultant, onafhankelijk adviseur, via een vennootschap etc.) te werk te stellen. In geval van schending van deze bepaling, zal de Partij die deze bepaling geschonden heeft een schadevergoeding verschuldigd zijn aan de andere Partij ten belope van het brutojaarloon (met in begrip van alle voordelen waarop de betreffende werknemer gerechtigd was en de werkgeversbijdragen) dat resp. de jaarlijkse waarde van de vergoedingen die deze andere Partij verschuldigd was voor de desbetreffende medewerker op het ogenblik van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst resp. samenwerkingsovereenkomst.

9. Intellectuele rechten : Elke Partij dient alle intellectuele eigendomsrechten van de andere Partij of van enige derde partij te eerbiedigen. Niets in deze overeenkomst kan worden opgevat of uitgelegd als een overdracht van de intellectuele eigendomsrechten van de ene partij aan de andere partij. Het is verboden de intellectuele eigendomsrechten van een partij zonder de uitdrukkelijke toestemming van die partij te vervreemden, verpanden of over te dragen aan derden. Voor zover toepasselijk, kent Excuria Legal Office voor de duur van de overeenkomst aan de cliënt bij wijze van dienstverlening wel een beperkt, niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht toe om de vermelde toepassing voor zijn of hun eigen interne zakelijke doeleinden te gebruiken (“Gebruiksrecht”). Bij beëindiging van de overeenkomst loopt het Gebruiksrecht ten einde. De cliënt erkent dat het Gebruiksrecht betrekking heeft op uitsluitend met zijn dossier gerelateerde toepassingen, zowel schriftelijk als digitaal. De cliënt dient zich ervan te onthouden om (i) de toepassing te gebruiken voor andere doelstellingen dan waarvoor het Gebruiksrecht verkregen werd, of om (ii) de toepassing op een manier te gebruiken die niet strookt met het normale gebruik van de toepassing. Excuria Legal Office behoudt zich tenslotte het recht voor om (i) updates, upgrades en nieuwe versies van de -indien deze wordt aangeboden- software te implementeren, eventueel tegen betaling van de toepasselijke vergoedingen hieromtrent en om (ii) zonder vergoeding, de toegang tot de toepassing voor een redelijke termijn op te schorten voor onderhouds- of installatiedoeleinden, bij voorkeur buiten de werkuren. In dit laatste geval zal Excuria Legal Office de cliënt tijdig informeren en de impact zoveel mogelijk beperken.

10. Duur en einde : De dag waarop de overeenkomst in werking treedt, de duur, de opzegtermijn en de eventuele automatische verlengingen worden beschreven in de overeenkomst. De opzeg door de cliënt dient bij aangetekend schrijven aan de andere partij te worden opgezegd, doch door de laatste wetaanpasingen is het eventueel eveneens mogelijk om een electronisch aangetekend schrijven te verrichten, waardoor de datum geldt de dag waarop het schrijven verzonden werd, Excuria Legal Office behoudt zich het recht voor om alsnog een vergoeding te rekenen ter einde der mandaat ten bedrage van €750 ter afsluiting. Bij gebreke aan specifieke bepalingen wordt de opdracht aangevat na ontvangst van de ondertekende overeenkomst. Alle geleverde prestaties en gedane kosten worden gefactureerd vanaf die datum. Het contract neemt automatisch een einde door het overlijden, het kennelijk onvermogen, de vereffening of het faillissement van de Cliënt. Bij kennelijk onvermogen of faillissement eindigt het contract van rechtswege op het ogenblik dat de betalingen aan Excuria Legal Office geschorst worden, doch na een schadevergoeding én de aanzuivering van het saldo kan Excuria Legal Office BVBA (vanaf 01/01/2020 van rechtswege BV) beslissen tot verderzetting van het mandaat tot einde der mandaat.

11. Ondertekening : In het geval een ondertekend exemplaar meegedeeld wordt conform art. 1325 BW, zal de erin opgenomen handtekening een geldige en bindende verbintenis creëren in hoofde van de ondertekenaar (of in wiens naam en voor wiens rekening de handtekening werd geplaatst).

12. Bevoegdheid en toepasselijk recht : Deze overeenkomst valt onder de toepassing en dient geïnterpreteerd te worden in overeenstemming met de Belgische wetgeving. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze overeenkomst en die de Partijen niet in der minne konden regelen vallen met exclusieve bevoegdheid onder arbitrair beding ; zijnde te consulteren op arbiters.be, deze uitspraak wordt na exequatuur een vonnis.

13. Volledige overeenkomst : Deze overeenkomst vormt de gehele overeenkomst en vervangt, annuleert en/of vernietigt alle eerdere overeenkomsten tussen de Partijen met betrekking tot de aangelegenheden die erin behandeld worden.


Clausules inzake gegevensbescherming :

1. Draagwijdte en doelstelling: In verband met en voor de uitvoering van de diensten krachtens de overeenkomst draagt de cliënt persoonsgegevens over aan Excuria Legal Office en machtigt hij en geeft hij instructies aan Excuria Legal Office om zulke persoonsgegevens te verwerken in overeenstemming met de bepalingen van deze annex. De persoonsgegevens kunnen verwerkt worden met als doel de diensten onder de overeenkomst te kunnen leveren, met inbegrip van volgende doelen: a) Personeelsadministratie b) Beheer van loon/salaris en van overige arbeidsvoorwaarden c) Voldoen aan sociale en fiscale wet- en regelgeving d) Beheer van competenties en opleidingen e) Beheer van persoonlijke ontwikkeling en evaluatie van medewerkers f) Plannen, verdelen en indelen van werk en arbeidsplaatsen g) Wetenschappelijke studies en onderzoek h) Benchmarking activiteiten i) Het verlenen van toegang tot informatiesystemen of gebouwen j) Voortdurende verbetering van de diensten k) Het naleven van de toepasselijke Wetgeving inzake Gegevensbescherming, vereisten betreffende informatiebeveiliging en Service Levels. l) Claim management met en tussen de cliënt, Excuria Legal Office, de betrokkene(n) en/of derde partijen, tevens na de beëindiging van de overeenkomst voor welke reden dan ook. m) Elke andere categorie van doelen voor de verwerking van persoonsgegevens zoals overeengekomen tussen de partijen in de betreffende overeenkomst, bestelbon of elk ander document van de overeenkomst. Voor alle duidelijkheid zullen persoonsgegevens verwerkt worden na de beëindiging van de Overeenkomst voor de doelstellingen bepaald in (c), (g), (h) en (l).

2. Specificatie van de gegevensverwerking: Elke verwerking van persoonsgegevens krachtens de overeenkomst zal plaatsvinden in overeenstemming met alle toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Excuria Legal Office is echter niet verantwoordelijk voor de naleving van enigerlei op de cliënt of de industrie van de cliënt van toepassing zijnde wet- en regelgevingen die niet algemeen van toepassing zijn op Excuria Legal Office als dienstverlener, tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen. Voor de uitvoering van de diensten is Excuria Legal Office een verwerker die optreedt namens de verantwoordelijke, te weten de cliënt. De cliënt verklaart en garandeert dat hij behoorlijk en effectief gemachtigd is en blijft om de instructies in onderhavige overeenkomst en, in voorkomend geval, te geven in naam van elke verbonden onderneming (die, in voorkomend geval, de eigenlijke verantwoordelijke voor de verwerking van Persoonsgegevens kan zijn). Als verwerker zal Excuria Legal Office uitsluitend handelen op instructies van de cliënt. De overeenkomst, is de volledige instructie van de cliënt aan Excuria Legal Office in verband met de verwerking van persoonsgegevens. Alle aanvullende of alternatieve instructies moeten schriftelijk door de partijen worden overeengekomen. De volgende zaken zullen als een instructie voor het verwerken van persoonsgegevens worden beschouwd door Excuria Legal Office: (1) iedere verwerking in overeenstemming met de overeenkomst en (2) verwerking geïnitieerd door gebruikers van de cliënt bij gebruik van de diensten. De verwerking van persoonsgegevens betreft persoonsgegevens van huidige en voormalige sollicitanten, werknemers, contractanten, agenten en andere medewerkers van de cliënt, evenals derden die door voormelde personen zijn aangewezen als familie of contactpersonen en betreft onder meer volgende persoonsgegevens: a) Personalia, zoals naam, geboortedatum, foto, enz. b) Contactgegevens zoals adres, e-mailadres en telefoonnummer(s) etc. c) Burgerlijke staat en informatie over verwanten d) Betalingsgegevens inclusief rekeningnummer (IBAN) e) Werknemersnummer f) Functie(beschrijving) g) Gegevens arbeidsovereenkomst, met inbegrip van het bruto salaris, vergoedingen en andere arbeidsvoorwaarden h) Nummer sociale zekerheid (indien vereist voor aangiftes bij de overheid), zoals Rijksregisternummer (INSZ) in België of Burgerservicenummer (BSN) in Nederland i) Onkosten j) Tijdsregistratie en informatie betreffende afwezigheden k) Kwalificaties, informatie over persoonlijke ontwikkeling en evaluaties, met inbegrip van CV en referenties l) Gegevens betreffende gevolgde en te volgen opleidingen, cursussen en stages m) Informatie betreffende de persoonlijke ontwikkeling en evaluatie n) Gegevens ter verificatie van toegang zoals gebruikersnaam, PC naam en IP adres o) Acties gesteld door de gebruikers bij de Cliënt tijdens het gebruik van de diensten p) Elke andere categorie van Persoonsgegevens zoals overeengekomen tussen de partijen in de betreffende overeenkomst, bestelbon of elk ander document van de Overeenkomst. Excuria Legal Office mag verzoeken van betrokkenen, kennisgevingen van datalekken, audit-, onderzoeks- en andere verzoeken richten aan de cliënt. De cliënt zal deze vervolgens intern distribueren aan de relevante verantwoordelijke en Excuria Legal Office behoudt zich het recht voor om dergelijke verzoeken en kennisgevingen rechtstreeks aan de relevante verantwoordelijke te richten.

3. Rechten van de betrokkenen: Voor zover mogelijk zal Excuria Legal Office zijn medewerking verlenen aan de cliënt en de cliënt bijstaan opdat de cliënt gevolg kan geven aan zijn verplichting om verzoeken te beantwoorden van een betrokkene die zijn rechten uitoefent.

4. Bekendmaking: Excuria Legal Office zal geen persoonsgegevens overdragen aan een derde partij, tenzij (1) indien de cliënt hiervoor de instructies geeft, (2) zoals beschreven in de overeenkomst of (3) indien vereist voor de verwerking van persoonsgegevens door goedgekeurde subverwerkers overeenkomstig Artikel 6 of (4) indien dit vereist is bij wet. Indien de cliënt Excuria Legal Office de instructie geeft om persoonsgegevens over te dragen aan een derde, dan is en blijft het de verantwoordelijkheid van de cliënt om met die derde schriftelijke overeenkomsten af te sluiten ter bescherming van deze persoonsgegevens, desgevallend met inbegrip van de modelcontractbepalingen, en zal de cliënt Excuria Legal Office schadeloos stellen voor, verdedigen en vrijwaren tegen enige en alle verliezen die ontstaan uit een dergelijke overdracht van Excuria Legal Office aan de derde, tenzij en voor zover deze verliezen toe te schrijven zijn aan bewezen tekortkomingen van Excuria Legal Office. Excuria Legal Office verklaart en garandeert dat personeel dat handelt onder het gezag van Excuria Legal Office en bevoegd is om persoonsgegevens te verwerken, zich er toe verbonden heeft om de beveiliging en de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens te verzekeren in overeenstemming met de bepalingen van deze annex. Te dien einde zal Excuria Legal Office het personeel dat onder zijn gezag handelt en dat toegang heeft tot de persoonsgegevens informeren over de toepasselijke vereisten en ervoor zorgen dat zij dergelijke vereisten naleven middels contractuele of wettelijke verplichtingen van vertrouwelijkheid.

5. Verwijdering en teruggave van persoonsgegevens: Bij beëindiging van de overeenkomst zal Excuria Legal Office alle persoonsgegevens op zijn systemen (behoudens enige back-up archieven) verwijderen of anonimiseren na het verstrijken van alle relevante wet- en regelgevende vereisten inzake het bijhouden van gegevens. Indien Excuria Legal Office vereist is om gegevens te bewaren die gebruikt worden om de juiste gegevensverwerking te controleren in overeenstemming met de opdracht of gegevens die moeten voldoen aan de relevante wet- en regelgevende vereisten inzake het bijhouden van gegevens, is Excuria Legal Office bevoegd om deze gegevens te bewaren in overeenstemming met de respectieve bewaartermijnen na de beëindiging of het verstrijken van de overeenkomst en zal Excuria Legal Office deze gegevens op een veilige manier bijhouden na afloop van de vereisten inzake het bijhouden van gegevens.

6. Gebruik van subverwerkers: De cliënt erkent en stemt er expliciet mee in dat Excuria Legal Office persoonsgegevens mag doorgeven aan derden subverwerkers voor de verlening van de diensten. Elke dergelijke subverwerker aan wie Excuria Legal Office persoonsgegevens doorgeeft zal alleen persoonsgegevens mogen verkrijgen om de diensten te verstrekken die Excuria Legal Office eraan heeft toevertrouwd en zal dergelijke persoonsgegevens voor geen andere doeleinden mogen gebruiken. Excuria Legal Office blijft verantwoordelijk voor de naleving door dergelijke subverwerker van de verplichtingen van Excuria Legal Office krachtens de overeenkomst. Excuria Legal Office zal de cliënt vooraf informeren over alle subverwerkers die persoonsgegevens zullen verwerken in verband met de uitvoering van de diensten en voorziet een mechanisme om de cliënt te informeren over iedere wijziging van de subverwerkers. Door ondertekening van onderhavige overeenkomst, geeft de cliënt toestemming voor het gebruik van de subverwerkers opgenomen in de lijst met subverwerkers zoals bezorgd aan de cliënt of zoals beschikbaar op de Excuria Legal Office website op de datum van inwerkingtreding van de overeenkomst. Excuria Legal Office zal met elke dergelijke subverwerker schriftelijke overeenkomsten afsluiten die verplichtingen bevatten die niet minder beschermend zijn dan de verplichtingen in deze overeenkomst, met inbegrip van de Modelcontractbepalingen, zoals van toepassing. De cliënt geeft Excuria Legal Office hierbij uitdrukkelijk een mandaat om de Modelcontractbepalingen in zijn naam te tekenen met en af te dwingen jegens de relevante subverwerker. De Modelcontractbepalingen worden beheerst door deze overeenkomst. “Modelcontractbepalingen” betekent de modelcontractbepalingen die naar een beslissing van de Europese Commissie voldoende garanties bieden voor een rechtmatige doorgifte van persoonsgegevens naar derde landen, of bepalingen betreffende gegevensbescherming zoals vastgesteld door de Europese Commissie of de betrokken toezichthoudende autoriteit en goedgekeurd door de Europese Commissie.

7. Technische en organisatorische maatregelen: Excuria Legal Office heeft passende technische en organisatorische maatregelen geïmplementeerd om persoonsgegevens te beschermen. Tijdens de duur van deze overeenkomst, zal Excuria Legal Office op verzoek van de cliënt binnen een redelijke termijn een actuele beschrijving van de geïmplementeerde technische en organisatorische beschermingsmaatregelen aan de cliënt bezorgen

8. Verantwoordelijke Privacy- en Gegevensbescherming: Excuria Legal Office zal een “Data Protection Officer” aanstellen die verantwoordelijk is voor aangelegenheden in verband met privacy en gegevensbescherming. Deze Data Protection Officer kan worden bereikt op het volgende adres: Excuria Legal Office , t.a.v.: Data beheerder: Excuria Legal Office, Stijn Streuvelslaan 44, 3010 LEUVEN, België; stijn.devijver@excuria-legaloffice.be

9. Datalek: Bij een datalek, en ongeacht de oorzaak, zal Excuria Legal Office de cliënt onverwijld nadat ze kennis gekregen heeft van dergelijk datalek op de hoogte brengen. Beide partijen gaan ermee akkoord om volledig mee te werken aan dergelijk onderzoek en elkaar bijstand te verlenen bij het doen nakomen van toepasselijke vereisten en procedures voor de melding van een datalek.

10. Gegevensbeschermingseffectbeoordeling: Indien de cliënt verplicht is om een gegevensbeschermingseffectbeoordeling (“GBEB”) uit te voeren, zal Excuria Legal Office medewerking en bijstand verlenen aan de cliënt voor de uitvoering van de GBEB opdat de Cliënt zijn verplichtingen ter zake kan naleven.

11. Verantwoordelijkheden van de cliënt: De cliënt is verantwoordelijk voor de wettigheid van de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de overeenkomst. De cliënt verklaart en waarborgt dat wanneer hij aan Excuria Legal Office persoonsgegevens bezorgt voor verwerking: - De cliënt de betrokkenen afdoende geïnformeerd heeft over hun rechten en plichten, en in het bijzonder over de mogelijkheid dat Excuria Legal Office (of een categorie van dienstverleners waartoe Excuria Legal Office behoort) persoonsgegevens zal verwerken ten behoeve van de cliënt en in overeenstemming met de instructies van de cliënt; - De cliënt bij het verzamelen en verschaffen van dergelijke persoonsgegevens de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming heeft nageleefd; - De cliënt zal alle redelijke maatregelen treffen om de persoonsgegevens up-to-date te houden teneinde te verzekeren dat de gegevens niet onvolledig of foutief zijn met betrekking tot de doeleinden waarvoor ze verzameld worden. Met betrekking tot componenten die de cliënt voorziet of controleert, met inbegrip van, maar niet beperkt tot werkstations van waaruit men verbinding maakt met de diensten van Excuria Legal Office, gebruikte mechanismen voor gegevensoverdracht en aan het personeel van de cliënt verstrekte bevoegdheden, zal de cliënt de vereiste technische en organisatorische maatregelen voor gegevensbescherming implementeren en handhaven.

12. Kennisgevingen: Tenzij dit wettelijk verboden is, zal Excuria Legal Office de cliënt zo snel als redelijkerwijs mogelijk op de hoogte brengen indien Excuria Legal Office of enige van zijn subverwerkers met betrekking tot persoonsgegevens van de cliënt: - Een vraag, een dagvaarding of een verzoek voor inspectie of audit van een bevoegde overheidsinstantie ontvangt in verband met de verwerking. - Een instructie krijgen die een schending uitmaakt van de Wetgeving inzake Gegevensbescherming en/of deze overeenkomst.

13. Compliance: Excuria Legal Office zal de cliënt op verzoek van de cliënt alle informatie ter beschikking stellen die nodig is om de nakoming van de verplichtingen van de cliënt onder de wetgeving inzake gegevensbescherming aan te tonen.

Adres
Stijn Streuvelslaan 44
3010 LEUVEN

BE 0662.590.964

CONTACT


secretariaat@excuria-legaloffice.be
+32 (0) 497/24 07 65

Bereikbaarheid

  • Wij zijn steeds telefonisch bereikbaar op kantoordagen, zijnde van 09u tot 18u
    GESLOTEN OP (WETTELIJKE) FEESTDAGEN